Niniejszy dokument ma zastosowanie do serwisu www.omni-chatbot.pl (dalej „Serwis”). Otwieranie i przeglądanie witryny jest równoznaczne z zaakceptowaniem zasad poufności. Zbierane automatycznie informacje nie mają charakteru danych osobowych.

Firma Stanusch Technologies S.A. dba o ochronę prywatności osób odwiedzających jej witrynę internetową. Firma może przekazywać zaufanym stronom trzecim statystyki zbiorcze dotyczące klientów, sprzedaży, liczby odwiedzin oraz inne informacje związane z tą witryną. Wszelkie dane przekazywane są do podmiotów trzecich po anonimizacji, która zapewnia Użytkownikowi zachowanie pełnej prywatności.

Dokładamy wszelkich starań, aby dane dotyczące osób odwiedzających Serwis pozostawały prywatne. W związku z tym prosimy o zapoznanie się z poniższym dokumentem w celu zrozumienia polityki prywatności Stanusch Technologies.

  1. Dane osobowe

1.1. Administratorem danych osobowych Użytkowników serwisu jest Spółka Stanusch Technologies z siedzibą w Rudzie Śląskiej 41-217, ul. Karola Goduli 36 wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000362345 zarejestrowanym w Sąd Rejonowy w Gliwicach  Wydział X Gospodarczy, NIP 9511983801. Kapitał zakładowy 365 592, 50 PLN.

Dane kontaktowe:
Stanusch Technologies S.A.
ul. Karola Goduli 36
41-217 Ruda Śląska,
e‑mail: biuro@stanusch.com

1.2. Administrator wyznaczył koordynatora ds. danych osobowych:

Anna Dobrzyńska – iod@stanusch.com

  1. Pozyskiwanie informacji o Użytkownikach

2.1. Przetwarzanie danych osobowych użytkowników serwisu jest niezbędne w celach podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy, jak również do późniejszego wykonania umowy, a w szczególności: odpowiadania na pytania użytkowników serwisu, spełniania prośby użytkownika, kontaktu z Użytkownikiem lub zarządzania interaktywnymi programami (chatbot w obrębie Serwisu) dla klientów.

2.2. W przypadku wyrażenia przez użytkownika dobrowolnej zgody na otrzymywanie informacji handlowych w formie newslettera lub bezpośredniej wiadomości od przedstawiciela Stanusch Technologies, dane osobowe użytkowników będą przetwarzane w celu przesyłania tychże informacji. Dotyczy również korzystania z formularzy elektronicznych dostępnych w Serwisie.

2.3 Po złożeniu przez użytkownika zamówienia lub zapytania na określony produkt, usługę lub przesłaniu określonej zawartości do tej witryny Administrator danych osobowych może skontaktować się z daną osobą w celu uzyskania dodatkowych informacji wymaganych do pełnej obsługi zamówienia lub prośby.

W tym celu może zachodzić potrzeba zapytania o dane osobowe Użytkowników takie jak: imię i nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej i numer telefonu Użytkownika.

  1. Prawa Użytkownika

3.1 Żądanie dostępu do danych osobowych:

Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeśli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich. Administrator dostarczy użytkownikom serwisu na ich żądanie kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwrócą się użytkownicy serwisu, Administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych;

3.2 Sprostowanie danych osobowych:

Użytkownicy serwisu mają prawo do sprostowania danych osobowych, które ich dotyczą, a które są nieprawidłowe lub uległy zmianie. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, użytkownicy serwisu mają prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia;

3.3. Usunięcie danych osobowych (“prawo do bycia zapomnianym”):

Użytkownicy serwisu mają prawo żądania, o ile zachodzą okoliczności przewidziane prawem, niezwłocznego usunięcia dotyczących ich danych osobowych, a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć takie dane osobowe;

3.4. Ograniczenie przetwarzania danych osobowych:

W takim przypadku, Administrator wskaże na żądanie użytkownika serwisu takie dane osobowe, a ich przetwarzanie może zostać ograniczone tylko i wyłącznie do określonych celów;

3.5. Przenoszenie danych osobowych:

Pod pewnymi warunkami Użytkownicy serwisu mają prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe ich dotyczące, przetwarzane przez Administratora oraz mają prawo przesłać te dane osobowe innemu podmiotowi;

3.6. Sprzeciw:

W pewnych okolicznościach użytkownicy serwisu mają prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Użytkowników serwisu – wobec przetwarzania dotyczących danych osobowych Użytkowników serwisu, a na Administratora może ciążyć obowiązek zaprzestania przetwarzania takich danych osobowych.

3.7. Wycofanie udzielonej zgody w dowolnym momencie:

Wszelkie prawa mogą być egzekwowane przez Użytkowników serwisu za pomocą wiadomości wysłanej na adres Administratora danych osobowych lub na adres e‑mail Inspektora Ochrony Danych.

  1. Przetwarzanie danych osobowych

4.1. Dane osobowe gromadzone w wyżej wymienionych celach nie będą wykorzystywane, jako podstawa do podjęcia zautomatyzowanych decyzji.

4.2. Administrator oraz podmioty przetwarzające dane zapewnią odpowiednie technologiczne, fizyczne, administracyjne i proceduralne środki ochrony danych, odpowiadające standardom rynkowym w celu ochrony i zapewnienia poufności, poprawności i dostępności przetwarzanych danych osobowych, jak również ochrony przed nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych oraz ochrony przed naruszeniem bezpieczeństwa danych osobowych.

4.3. Dane osobowe mogą zostać ujawnione właściwym organom, upoważnionym zgodnie z obowiązującym prawem.

4.4. Następujące kategorie odbiorców mogą uzyskać dostęp do danych osobowych: upoważnieni pracownicy i przedstawiciele administratora, i podmioty przetwarzające dane osobowe na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.

4.5. Spółka nie ma zamiaru przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.

4.6. Dane osobowe będą przetwarzane w okresie, w jakim jest to niezbędne dla celów przedstawionych powyżej, jednakże nie dłużej niż 5 lat od dnia zakończenia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą.

Po upływie wskazanego okresu dane osobowe zostaną trwale usunięte. Administrator danych może jednak zachować ograniczoną część danych osobowych w celu wykazania zgodności z przepisami.

  1. Pliki cookies

5.1. W serwisie używane są pliki „cookies”.

5.2. Pliki cookies są danymi informatycznymi, które są zapisywane oraz przechowywane na urządzeniach końcowych Użytkowników.

5.3. Pliki cookies pozwalają na optymalizację zawartości Serwisu do preferencji Użytkowników. Dzięki nim zbierane są dane statystyczne, co pozwala dokonywać ulepszeń zawartości Serwisu.

5.4. Użytkownik w każdej chwili może zmienić ustawienia dotyczące plików cookies dzięki konfiguracji ustawień wykorzystywanej przeglądarki internetowej. Może to jednak wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Serwisie.

Zmiany polityki prywatności

Firma Stanusch Technologies SA zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej polityki prywatności. Wynika to z możliwości wprowadzania zmian, modyfikacji oraz wycofywania zawartości Serwisu bez uprzedzenia Użytkowników.

Akceptacja polityki prywatności

Korzystanie z Serwisu przez Użytkownika jest równoznaczne z akceptacją polityki prywatności. W razie braku zgody, osoby te są proszone o niekorzystanie z Serwisu.